نظر سنجی محصولات - اطلاعات اولیه

جهت تأمین خواسته های شما فرم ذیل تقدیم میگردد .خواهشمندیم نظرات ارزشمند وسازنده خود را درموارد ذیل اظهار نمائید . این فرم جهت استفاده درسیستم بهبود کیفیت وارتقاء کمی وکیفی خدمات مورد استفاده قرار میگیرد .

پارس دانش